Eesti Meistriliiga juhend

Lae Jäähoki Eesti Meistriliiga juhend arvutisse siit

Jäähoki Eesti Meistriliiga

VÕISTLUSJUHEND

Eesti meeste jäähoki meistrivõistlused 2016/2017 hooaeg

SISUKORD

1.Võistluste eesmärk.                                                                                                 

2. Võistluste organiseerimine ja juhtimine.

3. Võistlustest osavõtu kord ja printsiibid.

4. Võistlustele registreerimine.

5. Mängija üleminek või rentimine hooajal 2016/17.

6. Farmklubi.

7. Jäähoki Meistriliiga mängudest osavõtt.

8. Võistlussüsteem.

9. Võistluste läbiviimise aeg ja korraldus.

10. Ettenägematu situatsioon. 1

1. Distsiplinaarküsimuste regulatsioon.

12. Protestide esitamise ja läbivaatamise kord.

13. Reklaam.

14. Autasustamine.

 Lisad: 15.1. Registreerimisleht. 15.2. Protokoll – reeglite tutvustamine. 15.3. Protokoll – väravavahtide näomaskidest. 15.4. Mängija transferi kinnitus. 15.5 Vahekohtu reglement 15.6. Vahekohtu kokkulepe 15.7. EJHL-i jäähokimängija  litsentsi kokkuleppe vorm

 

 1. VÕISTLUSTE EESMÄRK

1.1. Selgitada Eesti meistrivõistluste võitja ja auhinna saajad ning üldine paremusjärestus.

1.2. Arendada ja populariseerida jäähokit Eesti Vabariigis.

1.3. Luua jäähokimängijatele võistlustega võimalus meisterlikkuse tõstmiseks.

1.4. Eesti täiskasvanute, U-20 ja U-18 koondiste kandidaatide väljaselgitamine.

 1. VÕISTLUSTE ORGANISEERIMINE JA JUHTIMINE

2.1. Võistluste organiseerimist ja juhtimist teostab Eesti Jäähokiliit (EJHL).

2.2. EJHL võtab vastu otsused, mis puudutavad liigas mängivate meeskondade koosseise, välismängijate määra, võistlussüsteemi jms.

2.3. EJHL juhatus  nimetab ametisse Eesti jäähokiliidu juhatuse liikme Veiko Süvaoja. kelle pädevusse jääb meistrivõistluste igapäevane juhtimine, võistluskalendri koostamine, üleminekute kinnitamine ning võistluste,  mängude kontroll. 2.4. Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jäähoki Föderatsiooni (IIHF) reeglite ja käesoleva juhendi järgi.

2.5. Kogu ametlik kirjavahetus toimub kas paberkandjal või e – posti kaudu (info@eestihoki.ee või veiko@eestihoki.ee)

 1. VÕISTLUSTEST OSAVÕTU KORD JA PRINTSIIBID.

3.1. Eesti Vabariigi meistrivõistlustest jäähokis saavad osa võtta klubid:

3.1.1. kes on Eesti Jäähokiliidu liikmed, kes täidavad kõiki EJHL juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid ning on allkirjastanud vahekohtule allumise kokkuleppe ning kelle kõik mängijad on saanud EJHL litsentsi;

3.1.2. kellel on tähtaegselt tasutud kõik liikme- ja osavõtumaksud, mis tulenevad EJHL põhikirjast, EJHL juhatuse või üldkoosoleku otsusest või määratud käesoleva juhendiga.

3.1.3. kellel ei ole mistahes muid võlgnevusi EJHL ees.

3.2. Kõik klubid, kes võtavad osa käesoleva juhendi alusel toimuvatest meistrivõistlustest, peavad juhinduma oma tegevuses ausa partnerluse printsiipidest (suhtuma austusega vastastesse, kohtunikesse ja pealtvaatajatesse, tegema kõik neist oleneva, hoidmaks ära igasuguse vägivalla või muu seadusvastase ja ebasportliku tegevuse ilmingud võistluspaikades).

3.3. Kõik Eesti jäähoki meistrivõistlustest osavõtvad klubid, klubide juhtkonnad, treenerid, mängijad, kohtunikud ja teised ametiisikud, kes on seotud nimetatud võistlustega, võtavad endale kohustuse hoiduda ebaobjektiivse ja halvustava informatsiooni levitamisest massiteabes EJHL, EMV, teiste klubide, mängijate ja kohtunike kohta. Antud juhendipunkti rikkumise korral on Distsiplinaarkomisjonil õigus rakendada klubide ja mängijate suhtes karistusi.

 1. VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE.

4.1. 2016/2017 a. Eesti jäähoki meistrivõistlustel ei ole teiste riikide mängijate arv piiratud . Välismängijatele   tuleb vormistada nõuetekohane IIHF transferkaart.  Samuti peab klubi ametlikult kinnitama kõik mängijate rendi- ja laenulepingud ja lepingud EJHL-s. Mängijate üleminekud, laenu – ja rendilepingute sõlmimine on lubatud kuni 31.12.2016 Vastavad avaldused peavad olema laekunud EJHL hiljemalt 31.12.2016 kell 00:00  (PEALE NIMETATUD TÄHTAEGA ON KÕIK ÜLEMINEKUD JA MÄNGIJATE RENTIMINE KEELATUD).

4.1.1. Välismängijal on õigus osa võtta Eesti meistrivõistluste mängust, kui ta on nõuetekohaselt vormistatud. Üleminekusumma peab olema laekunud EJHL arvele.

4.2. Iga Eesti jäähoki meistrivõistlustel osaleda sooviv klubi peab esitama hiljemalt 30.08.2016. kirjaliku ( kas paberkandjal või e-posti teel) avalduse. Avaldus võib olla esitatud vabas vormis.

4.3. Eesti jäähoki meistrivõistlustel osalevad klubid peavad esitama EJHL-le alljärgneva dokumentatsiooni paberkandjal (trükitult) hiljemalt 31.10.2016.

4.3.1. Nimelise registreerimislehe 1-s eksemplaris. Registreerimislehel peavad olema kõik lahtrid täidetud.

4.3.1.1. Protokolli, et meeskonnale on tutvustatud kehtivaid jäähoki reegleid. Protokolli peavad kinnitama oma allkirjaga klubi president, võistkonna peatreener ja IIHFi litsentsiga kohtunik, kes viis läbi reeglite tutvustamise.

4.3.1.2. Protokolli, mille on allkirjastanud võistkonna väravavahid, et nad vastutavad ainuisikuliselt traumade puhul, juhul kui kasutavad jäähoki reeglitele mittevastavat näomaski.

4.3.1.3. Vahekohtu kokkuleppe, milline on allkirjastatud klubi seadusliku esindaja poolt

4.3.1.4. Protokolli, mille alusel on kõik registreerimislehele kantud mängijad allkirjastanud EJHL-i jäähokimängija  litsentsi kokkuleppele. Klubi peab tagama, et kõikide registreerimislehe kantud mängijate eest laekub litsentsitasu EJHL-ile vähemalt enne esimest EMV-te mängu: 15.11.2016

4.4. Kõik registreerimislehele kantud mängijad peavad allkirjastama protokolli, milles nad kinnitavad, et neile on selgitatud alljärgnev: Et dopingu kasutamine on keelatud. Et nad peavad alluma dopingu kontrollile, kui seda soovivad läbi viia selleks volitatud organisatsioonid. Dopingu kontrollist keeldumise või positiivse analüüsi korral eemaldatakse osavõtja võistlustelt ja tema suhtes rakendatakse sanktsioone vastavalt IIHF reeglitele. Osavõtjateks loetakse peale mängijate ka meeskonnajuhid, treenerid, arstid, füsioterapeut, massöör ja teised meeskonnaga seotud isikuid.

4.5. Mängija klubilise kuuluvuse määrab mängija ja klubi vahel sõlmitud leping, mille ajaline pikkus peab katma kogu 2016/2017 a. hooaja kestvuse või mängija allkiri registreerimislehel. Registreerimisel tuleb esitada lepingu koopia.

4.6. Pärast 31.10.2016. aastal tehtud lisaregistreerimisel tuleb iga mängija pealt tasuda registreerimistasu 45 EUR mängija kohta kelle üleminek ei ole reguleeritud rahvusvahelise transfeeri või üleminekuga mõnest teisest Eesti jäähoki meistrivõistlustel osalevast klubist.

4.7 Mängijate registreerimine lõpeb  31.12.2016

 1. MÄNGIJA ÜLEMINEK VÕI RENTIMINE HOOAJAL 2016/2017

5.1. Klubi, kust mängija lahkub, peab andma lahkumiseks kirjaliku nõusoleku või, sõlmima ülemineku- või rendilepingu.

5.2. Keelduda ülemineku andmisest saab vaid juhul, kui seda ei näe ette mängijaga sõlmitud leping või klubil on materiaalseid pretensioone mängijale, kes taotleb üleminekut.

5.3. Klubi, kust mängija lahkub, peab 3 päeva jooksul lahkumise vormistamisest teavitama sellest EJHL-li. 5.4. Klubi, kuhu mängija siirdub peab:

5.4.1. Esitama lisa- registreerimislehe (ühes eksemplaris), mis on täielikult täidetud.

5.4.2. Mängija saab osaleda uue klubi mängudel pärast seda kui EJHL on viseerinud registreerimislehe.

 1. FARMKLUBI.

6.1. Juhul kui klubil on farmklubi, tuleb nendevahelise lepingu koopia ja farmklubi mängijate nimekiri esitada registreerimisel hiljemalt 31.10.2016.

6.2. Hilisem leping jõustub hooajaks 2016/2017.

6.3. Farmklubi mängijal on õigus osa võtta 4-st mängust, pärast mida peab mängija registreerima Eesti meistrivõistlustel osaleva meeskonna koosseisu ja ta kaotab õiguse osaleda farmklubi eest teistes võistlussarjades, mida korraldatakse EJHL egiidi all hooajal 2016/2017.

6.4. Farmklubi mängijal on õigus osaleda Eesti jäähoki meistrivõistlustel kogu hooaja 2016/2017 jooksul.

6.5. Ühel Eesti jäähoki meistrivõistlustel osaleval klubil võib olla kuni 3 (kolm) farmklubi.

 1. EESTI JÄÄHOKI MEISTRIVÕISTLUSTE MÄNGUDEST OSAVÕTT

7.1. Osavõtuks mängust, saab protokolli kanda maksimaalselt kakskümmend (20) väljakumängijat ja kaks (2) väravavahti.

7.2. Minimaalselt saab registreerida mängule kümme (10) väljakumängijat ja kaks (2) väravavahti.

7.3. Väravavahti lubatakse asendada kolmanda väravavahiga juhul, kui ta on mängueelsel soojendusel saanud trauma, mis ei luba mängust osa võtta.

7.3.1. Otsuse mängukõlblikkuse kohta saab vastu võtta meditsiinilise personali esindaja, kes teavitab sellest peakohtunikku.

7.4. Välismängijate arv võistkonnas ei ole piiratud.

7.5. Eesti jäähoki meistrivõistlustel on igal klubil õigus lepinguga siduda 25 väljakumängijat ning 4 väravavahti, peale selle võib klubi kasutada kuni 10-t (kümme) oma farmklubiga lepingu sõlminud mängijat.

 1. VÕISTLUSSÜSTEEM

8.1. Eesti jäähoki meistrivõistlustel (EML) 2016/2017 a. mängitakse kaks etappi.

8.1.1. EML esimesel etapil mängitakse neli( 4 ) ringi kohalesõitudega. Iga võistkond mängib iga vastasega kaks (2) kodumängu ja kaks (2) mängu võõrsil.

8.1.2  Paremusjärjestus selgitatakse välja peale 4. ringi mängitud punktitabeli põhjal. Esimesel etapil esikoha saavutanud võistkond kindlustab koha finaalis.

8.1.3  EML teisel etapil mängitakse poolfinaaldi ja finaal.  Esimesel etapil teise ja kolmanda koha saavutanud võistkonnad mängivad kahe võiduni peetava poolfinaal seeria . Alustatakse esimesel etapil kõrgema koha saavutanud meeskonna koduväljakul ja mänge  mängitakse ühekaupa, st. koduväljak vahetub iga mängu järel.  Poolfinaali võitnud võistkond läheb edasi finaali. Poolfinaali kaotanud võistkond saavutab kolmanda koha.

8.1.4  Finaal mängitakse kolme (3) võiduni.  Finaalmänge mängitakse ühekaupa, st. koduväljak vahetub iga mängu järel. Alustatakse esimesel etapil kõrgema koha saavutanud meeskonna koduväljakul.

8.2. Mänguaeg.

8.2.1. Eesti jäähoki meistrivõistlustel on normaalaeg 3×20 minutit „puhast mänguaega“

8.2.2. Viigilise tulemuse korral mängitakse 5 minutiline lisaaeg.

8.2.2.1. Lisaajal visatud värav lõpetab koheselt mängu.

8.3. Kui lisaaeg ei selgita võitjat, visatakse karistusvisked.

8.3.1. Karistusvisked toimuvad vastavuses IIHF reeglitele.

8.4. Vaheaeg kolmandike vahel on 15.00 minutit. Tablool olev kell peab kolmandike vahel näitama vaheaja kestvust.

8.5.  Mängutulemuste eest saadavad punktid:

8.5.1. Võit normaalajal annab kolm (3) punkti.

8.5.2. Viik normaalajal annab mõlemale võistkonnale ühe (1) punkti.

8.5.3. Võit lisaajal või karistusvisete sooritamisel annab ühe (1) lisapunkti.

8.5.4. EMV-te esimese etapi paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse punktid.

8.5.4.1. Võrdsete punktide korral arvestatakse esmalt:

8.5.4.2. Omavahelistes mängudes saavutatud punkte.

8.5.4.3. Omavahelistes mängudes saavutatud võite.

8.5.4.4. Omavaheliste mängude väravate vahet.

8.5.4.5. Meistrivõistluste esimesel etapil saavutatud üldist võitude arvu.

8.5.4.6. Meistrivõistluste esimesel etapil saavutatud üldist väravate vahet

9. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KORRALDUS.

9.1. Võistlused toimuvad ajavahemikus oktoober 2016 kuni aprill 2017 a.

9.2. Kõik EML mängud peab läbi viima vastavalt võistluskalendrile. 9.3. Ainult EJHL-ill on õigus muuta mänguaegu.

9.3.1. Uue kohtumise toimumise lepivad kohtumises osalevad klubid kokku omavahel ning EJHL kinnitab kirjalikult oma koduleheküljel kohtumise toimumise uue aja.

9.4. Mänguaja muutmist saab taotleda neliteist (30) päeva enne mängu toimumist.

9.5. Mänguaja muutmise läbivaatamiseks võib olla ainult väga mõjuv põhjus mis ei sõltu klubi enda tegevusest (näiteks jäähallidega seonduvad probleemid).

9.6. Eesti meistrivõistlustel tekkivatest kuludest kannab EJHL alljärgnevad:

9.6.1. Medalid

9.6.2. Eriauhinnad

9.6.3. Kohtunike tasustamiskulud, mis on tekkinud mängude läbiviimisel.

9.7. Osavõtvate klubide kohustused:

9.7.1. Võistluspaigas, kus mängitakse EMV mänge, peab olema heisatud Eesti lipp.

9.7.2. Vahetult enne iga mängu algust, kui võistkonnad on peale soojendust tervituseks jääle rivistunud, mängitakse Eesti Vabariigi hümni kestusega kuni kaks (2) minutit.

9.7.2.1. Juhul kui ei toimu reglemendikohast EMV-te avamist on vastu võttev klubi kohustatud tasuma trahvi 150 euro-t.

9.7.4. Vastu võttev klubi vastutab mängu protokolli ülekande eest reaalajas EJHL veebilehele jõudmise eest.

9.7.4.1. Vastu võttev klubi vastutab mängu filmimise eest elementaarsel tasemel ja on kohustatud filmitud mängu faili saatma EJHL-ile 3 päeva jooksul peale mängu toimumist

9.7.4.2. Ülekande mittetoimumise eest on trahv 500 euro-t.

9.7.5. Teadustaja ja meditsiinilise personali olemasolu eest mängul vastutab vastu võttev klubi.

9.7.5.1. Teadustaja ja/või medpersonali puudumisel mängult on trahv 300 eurot.

9.7.6. Võistkondadel peab olema kaks kontrastvärvides särgikomplekti.

9.7.6.1. Vastu võttev võistkond on kohustatud mängima tumedates võistlussärkides.

9.7.6.2. Võistlussärgil peab olema klubi embleem.

9.7.6.3. Võistkonnas peab olema igal mängijal terve hooaja vältel kindel number.

9.7.6.4. Mängija numbri muutmise eest hooaja keskel tuleb igakordselt EJHL-ile tasuda 10 eurot.

9.8. Vastu võtva klubi juhtkond vastutab võistluspaiga korrasoleku eest.

9.8.1. Klubid peavad tagama, et spordiareenidel oleks täidetud kõik ohutus- ja hokireeglid.

9.9. Vastu võttev klubi võib korraldada piletimüügi.

9.9.1. Klubil on õigus jätta piletitulu endale.

9.10. Vastu võttev klubi kohustub organiseerima jäähalli turvateenistuse.

9.11. Vastu võttev klubi peab tagama kõikidele EMV mängudele tasuta sissepääsu alljärgnevatele isikutele: Mängu teenindavad kohtunikud. EJHL poolt väljaantud kehtivat VIP kaarti omavad isikud. EJHL juhatuse liikmed. EJHL tegevjuhtkond. WADA inspektorid/kontrollid

10. ETTENÄGEMATU SITUATSIOON

10.1. Kui külalisvõistkond jääb ettenägematute asjaolude tõttu mängule hiljaks (jääle mitteilmumine mängu algusajaks) peab vastu võttev võistkond tegema kõik, et samal päeval algusega enne 21.00. saaks mäng läbiviidud. Juhul kui mängu ei ole ikkagi võimalik sel päeval läbi viia, määrab EJHL uue mängupäeva ja kellaaja.

10.2. Ainult EJHL-l on õigus vajaduse korral muuta mängugraafikuid ja mänguaegu. Mänguaegade muutmisel ettenägematu situatsiooni korral järgitakse protseduuri punkti 9.3.1. kohaselt.

10.3. Kõik situatsioonid, kus võistluskalendri mäng on jäänud toimumata ja üks osapool esitab pretensiooni tehtud materiaalsete kulutuste kohta, kuuluvad läbivaatamisele DK-S.

10.4. Kui meeskond ei ilmu mängule, on trahvi suurus 750 euro-t.

10.5. Kaks loobumiskaotust lõpetavad meeskonna osalemise Eesti meistrivõistlustel automaatselt.

10.6. Ettenägematuks situatsiooniks ei ole meeskonna koosseisu mitte kokkusaamine mängija(te) haiguste, töö või õpingutega seotud põhjustel.

10.7. Kui mäng jääb ära vastu võtva meeskonna jääle mitteilmumise tõttu, tuleb vastu võtval meeskonnal hüvitada kohale sõitnud meeskonna kulud 500 euro ulatuses.

 1. DISTSIPLINAARKÜSIMUSTE REGULATSIOON

11.1. Distsiplinaarsanktsioone ja rahalisi karistusi EMV toimumise ajal võib rakendada EJHL juhatuse poolt  EJHL juurde moodustatud Distsiplinaarkomisjon (DK), milline tegutseb EMV läbiviimisel vahekohtu tähenduses. Kõik EMV-tel osalevad klubid peavad võistlustele registreerimisel allkirjastama kokkuleppe, millega nad kohustuvad alluma EMV-te toimumise ajal DK, kui vahekohtu otsustele, pidades neid otsuseid vastu vaidlemata lõplikeks ja edasikaebamisele mittekuuluvateks.

11.1.1. Distsiplinaarsanktsioone ja rahalisi karistusi rakendatakse klubide-, klubide juhtkondade-, treenerite- ja mängijate suhtes.

11.2. Distsiplinaarküsimuste lahendamiseks võtmine distsiplinaarsanktsioonide ja rahaliste karistuste määramiseks DK-s toimub raportite esitamisega.

11.3. Raporti esitamise õigus on mängu juhtinud kohtunikel.

11.4. Raporti esitamise õigus on kohal viibinud EJHL-li esindajal.

11.5. DK-l on õigus määrata täiendavaid karistusi mängija või meeskonna esindaja poolt toime pandud rikkumistele enne ja pärast mängu. Täiendava karistuse saab määrata hoolimata sellest, kas kohtunikud on intsidendi protokollis fikseerinud või mitte.

11.6. Kõige kõrgemaks distsiplinaarsanktsiooniks, mida DK võib rakendada, on klubi EMV-telt eemaldamine. Seda saab DK otsustada üksnes juhul, kui DK-le on sellise ettepaneku teinud EJHL president põhjusel, et klubil on EJHL ees rahaline võlg ja klubi ei ole vaatamata hoiatusele ja täiendavale tähtajale võlga tasunud.

11.7. DK otsused distsiplinaar- ja rahaliste karistuste kohta on lõplikud.

11.8 Distsiplinaarkomisjon on kolme liikmeline. Distsiplinaarkomisjoni liikmed nimetab Eesti jäähokiliidu  juhatus ja selle koosseis avaldatakse EJHL kodulehel

 1. PROTESTIDE ESITAMISE JA LÄBIVAATAMISE KORD

12.1. Protesti fikseerib võistkonna esindaja, kohe peale mängu lõppu võistlusprotokollis.

12.2. Protest peab laekuma kirjalikus vormis 24 tunni jooksul EJHL-i, kes tagab protesti kiire arutamise DK-s.

12.3. Protest peab olema allkirjastatud klubi juhtkonna poolt.

12.4. Protest peab olema sisuline ja võimaluse korral tõendatud objektiivsete tõenditega nagu video – ja fotomaterjal, tunnistajate ütlused vms.

12.5. Protesti menetlemiseks peab protesti algataja tegema 150 euro suuruse sissemakse EJHL arveldusarvele hiljemalt punktis 12.2. määratud tähtaja jooksul.

12.6. EJHL arveldusarve on EE902200221002100130

12.7. Makset kinnitav dokument peab olema lisatud kirjalikule protestile.

12.8. Makset kinnitava dokumendi puudumisel protesti ei käsitleta.

12.9. DK võib, vastavalt vajadusele, protesti menetlemisele kutsuda huvitatud osapoolte esindajaid. Huvitatud osapooled ei saa seda nõuda.

12.10. Ei käsitleta proteste, mille aluseks on kohtuniku otsused:

12.10.1. Tsoonide fikseerimisel.

12.10.2. Üle tsoonide söödud.

12.10.3. Lahtiviske koha õigsuse määramisel.

12.10.4. Karistuste määramine kohtunike poolt.

12.10.5. Visatud väravate õiguspärasus.

12.11. Kui klubi, kes andis protesti menetlusse, võtab protesti tagasi enne arutamist, siis tagastatakse klubile sissemaks 50% ulatuses ja distsiplinaarsanktsioone ei järgne.

12.12. Proteste menetleva Distsiplinaarkomisjoni otsused on lõplikud.

 1. REKLAAM

13.1. EJHL-l on õigus kasutada iga mängija kiivril, pükstel, võistlussukkadel ja võistlussärgil ühte (1) reklaamikohta.

13.2. EJHL-l on õigus kasutada jääväljakute poortidel kaheksa(8) reklaamikohta mõõtmetega 3m x 0,8 m.

13.3. Klubi on kohustatud saatma oma esindaja kas omaniku, tegevjuhi või peatreeneri staatuses EJHL-i reklaamüritustele, millest klubi on teavitatud ette vähemalt 7 (seitse) päeva.

14. AUTASUSTAMINE

14.1. Eesti jäähoki meistrivõistluste võitjat autasustatakse kuldmedalitega, teise koha saavutanud meeskonda hõbemedalitega ja kolmanda koha saavutanud meeskonda pronksmedalitega.

14.2. Medalikomplekti suurus on kolmkümmend (30).

14.3. Treenerite medalid kuuluvad komplekti (30) sisse.

14.4. Mängija, kes ei ole osalenud üheski mängus, kuid on registreeritud meeskonda ei saa medalit